کلیدواژه: 149 نوع حیوان

۱۴۹ نوع حیوان در کشور با خطر انقراض روبرو هستند

مسئولان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان می گویند: هرچند شکار حیوانات در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده اما هنوز هم ۱۴۹ نوع حیوان در معرض خطر انقراض قرار دارند و باید تدابیر جدی برای بقای آن در نظر گرفته شود.