کلیدواژه: 1397

سال ۱۳۹۷ خونین آغاز شد

حدود نیم ساعت قبل در نزدیکی شفاخانه علی آباد یک انفجار رخ داده است. گزارش‌های تایید نشده محل رویداد را در بخش داخله این شفاخانه و در نزدیکی دانشگاه کابل گفته است.