کلیدواژه: اکسفام

دارایی ۸ ثروتمند برابر با ۳٫۶ میلیارد نفر در جهان است!

سازمان کمک‌رسان آکسفام با انتشار گزارشی نوشته است که دارایی ۸ فرد ثروتمند در جهان برابر با نیمی از جمعیت جهان است، در این گزارش بار دیگر از نابرابری‌های موجود در اقتصاد جهان و زیاد شدن فاصله بین فقرا و ثروتمندان ابراز نگرانی شده است