کلیدواژه: اکبر رستمی

سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات: این وزارت و وزارت فواید عامه سال آینده بیش از ۷۰۰ کیلومتر سرک می سازند

سخنگویان وزارت احیا و انکشاف دهات با وزارت فواید عامه کشور اعلام کرده اند که در سال ۱۳۹۶ آنان در نظر دارند که در سراسر کشور ۷۰۵ کیلومتر سرک و ۱۶۹۱ متر پل به ارزش ۷۰ میلیون دالر بسازند.