کلیدواژه: اکبری

مکلّف به انجام وظیفه ایم یا حصول نتیجه؟

شایسته و رواست که رهبران دهۀ هفتاد را (بدون استثنا و تمایز) به دادگاه تاریخ بکشانیم که چرا پس از ۱۴ سال جهاد و تقدیم یک میلیون شهید و آنهمه خسارات و ضایعات، آنها نتوانستند بر سرِ تشکیل یک سامان سیاسی و تقسیم قدرت به تفاهم و توافق برسند؟