کلیدواژه: اپوزوسیون

سیاف، اپوزیسیون تشکیل می دهد؟

سیاف که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری امسال، خود یکی از نامزدهای اصلی بود، با پذیرش شکست، در دور دوم، از اتخاذ موضعی صریح به حمایت از یکی از دو نامزد باقیمانده اجتناب کرد.