کلیدواژه: اپوزسیون

وزرای کابینۀ «کرزی» چه خواهند کرد؟

در فضای کنونی که سیاسیون حکومت گذشتۀ افغانستان، در حکومت کنونی جایی را برای خود نمی یابند، آیا آنان خاموشی اختیار خواهند کرد یا اینکه ایجاد یک اپوزسیون سیاسی در برابر حکومت آقای غنی و عبدالله متصور است؟!