کلیدواژه: اپوریسیون

این اپوزیسون است؟؟

آیا این شورا می‌تواند اپوزیسیون قدرتمند و اصلاح‌گر برای افغانستان باشد؟ آیا این شورا می‌تواند در حفظ نظام و ثبات افغانستان کمک کند؟