کلیدواژه: انسجام

آغاز شمارش معکوس برای فروپاشی حزب اسلامی

گلبدین حکمتیار برای پیوستن به دولتی که آن را همواره مزدور آمریکا می‌خواند، چندین هدف داشت که انسجام مجدد حزب اسلامی و جمع کردن اعضای آن دور خود، یکی از این اهداف بود.

دو دستگی در حزب جمعیت

شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی در پیوند به اظهارات روز گذشتۀ رییس این حزب می‌گوید در رابطه به اعلامیۀ روز گذشته با این شورا مشوره نشده‌ و موقف این شورا نیز متفاوت است.