کلیدواژه: انسجام

دو دستگی در حزب جمعیت

شورای انسجام حزب جمعیت اسلامی در پیوند به اظهارات روز گذشتۀ رییس این حزب می‌گوید در رابطه به اعلامیۀ روز گذشته با این شورا مشوره نشده‌ و موقف این شورا نیز متفاوت است.