کلیدواژه: انستیتوت تحقیقاتی صلح

در نتیجه یک تحقیق ۶۵ درصد مردم از عملکرد حکومت در برابر راهپیمایی ها ناراض هستند

انستیتوت تحقیقاتی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب نخستین نظر سنجی‌اش را در بارۀ تظاهرات اخیر در کابل به نشر رسانده است که در این نظرسنجی نشان می دهد، ۶۵ درصد پرسش‌شونده‌ها از کار حکومت و ۵۴ درصد آنان از عملکرد معترضان در راه پیمایی اخیر ناراض هستند و بیشترشان خواهان تقویت وحدت ملی و عدالت هستند.