کلیدواژه: انرژی هسته ای

عربستان به دنبال انرژی هسته ای

به گزارش رسانه های عربستانی کابینه این کشور با حضور پادشاه و ولیعهد سعودی، با طرح مربوط به پروژه ملی انرژی هسته ای موافقت کرده است.

آنچه دیگران می خواهند، فرانسه انجام می دهد

دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی، اواسط اواخر ماه جاری خورشیدی برگزار خواهد شد. مهلت نهایی تعیین شده برای دستیابی به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران، ۱۰ سرطان ۱۳۹۴ است.