کلیدواژه: انجمن والیان

انجمن والیان افغانستان:

حکومت وحدت ملی به خاطر انحراف اذهان عامه، در صدد دسیسه سازی علیه عطا محمد نور است

انجمن والیان افغانستان ضمن انتقاد شدید از حکومت وحدت ملی می گویند که حکومت وحدت ملی در کارهاى اساسى وکلیدى ناکام است و به خاطر انحراف اذهان عامه، با ذهنیت مردم بازى می کند. این انجمن در بیانیه اشان تحرکات اخیر را دسیسه سازی علیه عطا محمد نور والی بلخ می دانند.

انجمن والیان افغانستان کمتر از یک ماه دیگر مشروعیت حکومت وحدت ملی به پایان می رسد

انجمن والیان افغانستان در یک نشست مطبوعاتی در کابل، ضمن انتقاد از وضعیت موجود در کشور، اعلام کردند مدت زمان کاری حکومت وحدت ملی کمتر از یک ماه باقی مانده است و این مدت اواخر ماه جاری خورشیدی (۲۹ سنبله) به پایان می رسد.