کلیدواژه: انتخابات پارلمانی

وریماچ: روزهای آینده تصمیم در مورد برگزاری انتخابات و یا عدم برگزاری آن اعلام می شود

کمیسیون مستقل انتخابات حکومت را به وقت کشی در برگزاری انتخابات متهم کرده و می گوید، که هفتۀ آینده کمیسیون تصمیم نهایی اش را در مورد برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام می کند.

اصلاح کمیسیون های انتخاباتی

بحرانی جدید در پیش روست؟

در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی وجود تقلب را تایید کردند؛ اما با این وجود هیچ کدام از کمیسیون های انتخاباتی تقلب را در سطح وسیع آن نپذیرفتند.