کلیدواژه: اناتولی

نام ترکیه تغییر می کند

یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه مدعی شد که بزودی مذاکرات در خصوص تغییر نام ترکیه آغاز خواهد شد.