کلیدواژه: امین کریم

نگرانی نماینده حزب اسلامی از عملی نشدن توافقنامه صلح

بعد از ماه ها انتظار برای ورود گلبدین حکمتیار به کابل و وعده افراد نزدیک به حکمتیار برای آمدن وی تا قبل از سال نو، اکنون امین کریم نماینده ارشد حزب اسلامی ضمن انتقاد از حکومت برای عملی نکردن وعده هایش، می گوید که شکستن توافقنامه صلح عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.

امین کریم: حزب اسلامی فعالیت نظامی خود را منحل می کند

امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می‌گوید تمام گروه‌ها و احزاب سیاسی در افغانستان باید شاخه‌های نظامی‌شان را منحل کنند و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار نیز طبق توافق انجام شده با حکومت افغانستان، فعالیت های نظامی اش را کنار می گذارد.

نگرانی شدید کمیسیون مستقل حقوق بشر به دلیل حذف نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه سازمان ملل

کمیسیون مستقل حقوق بشر، از اقدام شورای امنیت سازمان ملل برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه خود، شدیدا ابراز نگرانی کرده می‌گوید که این اقدام منجر به ادامه‌ی فرهنگ معافیت در افغانستان خواهد شد.