کلیدواژه: امیدواری

نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد:

مردم نسبت به گذشته بی اعتماد تر شده اند

حدود ۵۵ درصد شرکت کنندگان گفته اند به آینده خوشبین هستند، این در حالیست که تعداد افراد که در سال ۲۰۱۳ این گونه فکر می کردند رقم شان به ۵۷ درصد می رسید