کلیدواژه: اموی

وارثان اسلام اموی

اتفاقاتی که اخیراً در عربستان رخ داد، برخی را متعجب کرد و بعضی دیگر، آن را یک امر عادی در تسلسل اسلام اموی دانستند.