کلیدواژه: اموال تجارتی

۱۵ هزار کانتینر اموال تجارتی افغانستان با ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون دالر منتظر ورود به کشور است

مقامات در اتاق تجارت و صنایع می گویند؛ ۱۵ هزار کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان، با ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون دالر، در پشت دروازه های مرزی بین دو کشور بی سرنوشت باقی مانده اند و بسیاری از این اموال یا تخریب شده است و زیان های بیشماری به تاجران دو کشور وارد کرده است.