کلیدواژه: اموات

چطور برای امواتمان قاتحه بخوانیم؟

دست روی قبر گذاشتن در هنگام فاتحه و دعا و قرآن خواندن ، سفارش امامان است ، ولی سنگ برداشتن و روی قبر زدن و امثال این امور، چیزی است که مردم به این کارها اقدام می کنند