کلیدواژه: امنیت

یک موتر با بیش از ۱ هزار کیلوگرم مواد انفجاری چگونه به منطقه دیپلومات نشین کابل راه یافته است؟

بعد از حمله خونین در چهارراهی زنبق کابل و در منطقه ای دیپلومات نشین که بیش از ۵۰۰ تن کشته و زخمی شد، اکنون سوال های بیشماری در ذهن مردم بوجود آمد که این موتر با بیش از یکهزار کیلوگرم مواد منفجره چگونه به این منطقه کابل راه یافته است؟