کلیدواژه: امنیت

اتحادیه صرافان: در صورت عدم تامین امنیت، سرمایه های خود را از افغانستان خارج می کنیم

اعضای اتحادیه صرافان امروز در سراسر افغانستان به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی به شکل اعتراض صرافی‌های شان را بسته و هشدار داده اند که اگر حکومت امنیت صرافان را تأمین نکند، سرمایۀ شان را از افغانستان بیرون می‌کنند.