کلیدواژه: امریکا.افغانستان

نمایندگان ملت، سفارش حامد کرزی را جدی بگیرند

رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس شورای ملی گفته است که کار بررسی مفاد و محتوای پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا، هفته آینده در کمیسیون‌های مختلف مجلس و توسط نمایندگان مردم آغاز خواهد شد. این اظهارات به این معناست که گرچه رئیس جمهور احمد زی با شتاب تمام، و فقط یک […]