کلیدواژه: امریکای شمالی

می توانید با ۱۰۰ هزار دالر تابعیت بگیرید و به ۱۲۷ کشور جهان بدون ویزا سفر کنید!

کشور سنت لوسیا که جزیره ای کوچک در دریای کارائیب است و نزدیک کشورهای آمریکایی شمالی و جنوبی واقع است، ارزان ترین تابعیت ها را دارد، به طوریکه قیمت آن صد هزار دالر است و می توان با آن به ۱۲۷ کشور بدون ویزا سفر کرد.