کلیدواژه: امباغ

«امباغ»داری از نوع سیاسی

در امباغ‌داری دو زن، از نوع خانوادگی، شوی و بچه‌ها از گرسنگی می‌میرند. اما در امباغ‌داری سیاسی حکومت وحدت ملی ملت از گرسنگی و انتحار می‌میرند