کلیدواژه: امان الله غالب

برای تکمیل پروژه های زیربنایی در بخش انرژی افغانستان نیاز به ۹ میلیارد دالر است

مقامات در وزارت انرژی و آب در کنفرانس دو روزه تحت نام فرصت‌های سرمایه ﮔﺬاری در بخش انرژی افغانستان که برای دو روز در امارات متحده عربی برگزار شده بود خواهان دریافت ۹ میلیارد دالر برای پروژه های زیربنایی در بخش انرژی شدند.