کلیدواژه: ال خلیفه

درخواست نافرمانی مدنی در بحرین

علمای دینی در بحرین برای محکوم کردن تعدی نظامیان بحرینی به خانه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان این کشور خواهان برگزاری نافرمانی مدنی شدند.