کلیدواژه: الودگی هوا

هولوکاست نرم

مسئولیت دولت، به عنوان متولی اداره ملک و مملکت، در این زمینه، مسئولیت مستقیم و سنگین است و باید برای حل این معضل مرگ آفرین، راه حل عملی ارائه کند و سپس با اهتمام ویژه و مضاعف آن را اجرایی نماید و هرگونه اهمال در قبال این پدیده نفسگیر و نفوس کش، جفای نابخشودنی در حق شهروندان است