کلیدواژه: الخنساء

خطرناک ترین زنان داعشی را بشناسید!

زنان گروه داعش به علت ایفای نقش های مختلف که موازنه های قدرت را تغییر می دهد، از اهمیت زیادی در این گروه تروریستی برخوردار بوده یا همچنان هستند. یک روزنامه انگلیسی خطرناک ترین زنان داعش را معرفی کرده است.