کلیدواژه: اقوام غیر پشتون

در پی بحران های اخیر برای اولین بار احساسات جدایی طلبی در بین اقوام غیر پشتون دیده می شود

سایت شبکه الجزیره در تشریح اوضاع فعلی افغانستان و وضعیت بحرانی اخیر نوشته است که برای اولین بار نشانه‌هایی از احساسات جدایی‌طلبی در میان اقوام غیرپشتون دیده می‌شود. با آن‌که این احساسات هنوز کوچک و منزوی است، اما عمیق‌شدن بحران سیاسی می‌تواند زمینه‌ی رشد چنین احساساتی شود و قدرت‌های خارجی نیز هستند تا به تقویت آنها کمک کنند.