کلیدواژه: اقوام

شکاف قومی زخم ناسور بر پیکر کشور

پیش از این نیز٬ عرض کرده ام که منافع شخصی و قوم گرایی٬ جلو هرگونه پیشرفت را در کشور٬ سد نموده و سبب شده که ما در عصر مشعشع و طلایی که جهان در آن قرار دارد٬ از کم ترین امکانات زندگی برخوردار باشیم٬ اکنون چند مورد از این شکاف های قومی را بر می شمارم تا این ادعا شاهد هم داشته باشد .

دفتر معاون دوم ریاست جمهوری لیست منتشر شده در مورد تفکیک اقوام برای توزیع شناسنامه های برقی را جعلی دانست

دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه ای گفته است لیستی از اقوام که در فضای مجازی منتشر شده است، جعلی می باشد و این لیست از سوی اداره توزیع شناسنامه های برقی توزیع نشده است و ثبت اقوام در این نوع شناسنامه ها، بعد از فیصله کابینه انجام خواهد شد.