کلیدواژه: اقلیت

نگرانی از تشدید تبعیض مذهبی و دینی در جهان

به گزارش خبرگزاری اینترپرس سرویس، تبعیض مذهبی، تعصب و بیگانه ستیزی در چندین کشور در اروپا، آسیا، آفریقا، خاورمیانه و شمال آمریکا تشدید شده، در نتیجه نیاز برای جایگزین هایی برای شناسایی یک استراتیژی مشترک برای مقابله با این چالش ها وجود دارد.