کلیدواژه: اقتصاد کثیف

گزارشی تکان دهنده از “کثیف ترین اقتصاد” با سود ۱۵۰ میلیارد دالری

درحالی که سال گذشته بیش از هفت هزار نفر درسراسر جهان برای شروع یک زندگی تازه و امن، خود را یا به قایق های پوسیده ای سپردند که امواج سهمگین دریا آنها را بلعیده بود یا پا به خطرناکترین جاده ها گذاشتند که برایشان انتهایی نداشت، قاچاق انسان برای سوداگرانش بیش از۱۵۰میلیارد دالر سود به ارمغان آورد.