کلیدواژه: اقاخان

آقاخان: به هزاره ها در افغانستان فرصت مساوی با دیگر اقوام داده نشده است

شهزاده کریم آقاخان رهبر اسماعیلیان جهان در گفتگو با یک رسانه خارجی گفته است که یکی از دلایلی که وضعیت افغانستان بهبود نیافته است، ندادن فرصت مناسب به همه مردم است، وی گفته است که به هزاره ها در افغانستان فرصت برابر و مساوی با دیگر اقوام داده نشده است.