کلیدواژه: افغانی

مجلس: احتمالا دالر در مقابل افغانی به ۷۵ می رسد

در روزهای اخیر نرخ افغانی در مقابل ارزهای خارجی به خصوص دالر و یورو به شدت کاهش پیدا کرده است. این موضوع باعث شده است که نمایندگان مجلس به حکومت هشدار دهند که اگر راهکاری برای این معضل در نظر گرفته نشود، احتمالا دالر به ۷۵ افغانی خواهد رسید.