کلیدواژه: افغانستان و پاکستان

آمریکا به قول خود در افغانستان عمل نکرد

از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ بطور پی در پی مرزهای ما مورد حمله های توپخانه ای و راکتی پاکستان قرار گرفته است. در حالیکه هر دو قرارداد آمریکا صراحت دارد که در صورت تجاوز به حریم ما از ما دفاع شود.