کلیدواژه: افغانستانی

سوءاستفاده از مهاجران فاقد مدرک در اروپا

بر بنیاد آخرین گزارش شورای اروپا، قاچاق انسان برای سوءاستفاده و بهره‌کشی کاری در سراسر اروپا در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری اطلس؛ اغلب قربانیان، مهاجرین فاقد مدرک هستند، اما همه گروه های فقیر جامعه نیز در معرض خطر هستند.

یادداشت/ یک مغالطه در بحث هویت افغان یا افغانستان؟

دراینکه دنیا به کجا رسیده وما در کجا هستیم سری جایش اما دراینکه درقانون اساسی  افغانستان امده است هرکسی در افغانستان زندگی می کند کلمه ای افغان بران صدق می کند یک اشتباه ویک غلط انداز جدی هست که امروز دامن گیر مردم ما شده است وبه این زودی هم راه حل ندارد.