کلیدواژه: افسردگی

غم و اندوه چه تفاوتی با افسردگی دارد؟

از واژه های مختلفی می توان در رابطه با غم و اندوه استفاده کرد، واژه هایی مانند آزار، ترس، دلشکستگی، صدمه ،غمگینی، افسردگی، ناامیدی، احساس تنهایی، اضطراب، ناراحتی و غیره. تمام این احساسات پاسخی به وضعیت منفی درونی فرد هستند.