کلیدواژه: افراط گرایی

افغانستان، افراط گرایی و صلح

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می گوید که گروه های هراس افکن با انجام چنین خشونت هایی نمی توانند از دولت امتیاز به دست آورند.