کلیدواژه: اعلان جنگ

مناسک حج و اهرم فشار محدودکننده علیه کشورهای منتقد

در سال های اخیر که در سایه سیاست های بلندپروازانه حکام سعودی در دنیای اسلام، غیریت سازی های خصمانه و دشمن تراشانه این رژیم نیز افزایش پیدا کرده، استفاده سیاسی از حج برای محدودسازی دسترسی همه مسلمانان به اماکن مقدس مشترک نیز به امری معمول، بدل شده است.