کلیدواژه: اعضای ارشد

داعش: جنگ آتی ما در اروپاست

«فرانسوی سیاه» یکی از اعضای خارجی داعش که در ظاهر آفریقای الاصل و از اعضای ارشد آن است و دیگر خطیبان داعش بارها در سخنان شان تاکید کرده اند که جنگ آتی این گروه تروریستی با اروپا است.