کلیدواژه: اعتراض مدنی

اعتراض مدنی یا ترویج الگوی کتابسوزی؟

این نوع سوزاندن و آتش زدنِ برترین نشانه ها و مقدس ترین نمادها و میراث های بشری، یعنی کتاب و آثار هنری و فکری، خاطرات تلخ تاریخ را به یاد می آورد و یاد آور فرهنگ جهل و جور است