کلیدواژه: اعتراض در افغانستان

اعتراض

اعتراض مردم غزنی به عملکرد دولت

صدها تن از ساکنان ولایت غرنی به منظور اعتراض به سکوت دولت در قبال عدم رهایی ۳۱ مسافر هزاره از چنگ ربایندگان دست به راهپیمایی اعتراض آمیز زدند.