کلیدواژه: اعتراض به تغییر مسیر لین برق توتاپ

اشرف غنی کمیسیونی را برای بررسی پروژه لین برق توتاپ تشکیل می دهد

رئیس جمهور برای بازنگری پروژه لین برق توتاپ کمیسیونی را موظف می کند تا انتقال لین برق به افغانستان بیشتر مورد بازرسی قرار گیرد. در بیانیه غنی آمده است؛ من کمیسیونی ملی را توظیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی و مدنی و تخصصی […]