کلیدواژه: اعتراضات فرگوسن

اعتراضات فرگوسن

زندگی سیاهان مهم است!

هیئت منصفه متشکل از هفت مرد و پنج زن بود، که ۹ نفر از این هیئت ۱۲ نفره، سفیدپوست بودند. این هیئت اعلام کرد که هیچ «دلیل احتمالی» برای محکوم‌کردن ویلسون، نیافته‌اند!