کلیدواژه: اشپیگل

عطامحمد نور در لیست اطلاعاتی ناتو

جاسوسی و جمع آوری اطلاعات در مورد چنین فردی از سوی نیروهای آلمانی و ناتو، نشان می دهد که آنها نسبت به همکاری های راهبردی، حیاتی و تعیین کننده آقای نور در جنگ با تروریزم، نگاهی مطلقا ابزاری و سودجویانه داشته اند و صداقت او در این راستا را دستمایه رسیدن به اهداف پنهان استخباراتی خود قرار می داده اند.