کلیدواژه: اشپز

هزینه سفر چند میلیون دالری پادشاه عربستان به روسیه

پادشاه عربستان سعودی با هیاتی ۱۵۰۰ نفره به روسیه سفر و ۲ هتل را به طور کامل اجاره کردند. سعودی ها بیش از ۸۰۰ کیلوگرم غذا به روسیه آوردند. گفته می شود در این سفر دو روزه بیش از ۳ میلیون دالر تنها هزینه اقامت پادشاه سعودی در روسیه تخمین زده شده است.