کلیدواژه: اسلحه

وحشت پایتخت نشینان از فیرهای شادیانه

فیرهای شادیانه شب گذشته در کابل، باعث وحشت بسیاری از شهروندان شد. این فیرها بعد از پیروزی تیم کریکت افغانستان در مقابل زیمباوی، در قسمت هایی از شهر کابل شنیده می شد.