کلیدواژه: استفاده بیشتر از رسانه های اجتماعی

انجمن امنیت آسیا: در برابر تهدید افراطگرایی از رسانه های اجتماعی استفاده بیشتر صورت گیرد

برای مبارزه در برابر خشونت افراطگرایی در آسیا، رسانه های اجتماعی در محراق توجه بیشتر باید قرار گیرند. نمایندگان بیش از بیست کشور آسیایی مصمم اند که روی این موضوع در مانیلا به توافق برسند.