کلیدواژه: استخدام

گزارش تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان:

استخدام کارمندان و کارگران بر اساس ملحوظات قومی و حزبی انجام می شود

یک نهاد غیر دولتی همزمان با روز جهانی کارگر با اشاره به وجود فساد در استخدام کارمندان و کارگران، می گوید که در استخدام کارمندان غیرنظامی افغانستان، حزب گرایی و ملحوظات قومی عمومیت دارد.