کلیدواژه: استجواب

پاسخ های وزرا، نمایندگان را قانع نکرد

در این نشست فضل احمد عظیمی معاون پالیسی و سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان به جای وزیر حضور یافت و در پاسخ به نمایندگان گفت: برای جلوگیری از فرار جوانان از کشور برنامه های روی دست گرفته شده است.